Zaterdag 9 Oktober - Foarstelling ‘Thús’ lietsjes en ferhalen Bennie Huisman

Zanger, verteller en schrijver Bennie Huisman brengt zijn nieuwste programma van Friestalige ‘lietsjes en ferhalen, Thús.

Bennie Huisman treedt al tientallen jaren op als liedjesschrijver – singer-songwriter heet het tegenwoordig – en verteller. Zijn nieuwste voorstelling ‘Thús’ gaat over het zoeken naar een thuis en over het zoeken naar de vraag die iedereen bezig houdt: ‘Hoe moatte wy libje…?’ Huisman laat daarmee een net ander licht schijnen op deze thema’s dan in zijn ook onlangs verschenen roman ‘Sanfirdo’. Een van zijn liedjes gaat bijvoorbeeld over liefdes die we ooit in onszelf hebben toegelaten. Ze dolen nog lang in ons om…

De in Heerenveen wonende artiest (1947) bracht in 1998 de cd ‘Sânfurd’ uit, samen met een boek. Daarna verschenen onder andere de cd’s ‘Fan ‘e souder op ‘e flier’ en de ‘Walfiskfarder’. Hij treedt zo nu en dan samen op met verteller Douwe Kootstra of pianist Corinne Staal. Ook op literair gebied is Huisman actief. In 1974 reikte het Rely Jorritsma Fonds hem voor de eerste keer een prijs uit voor een gedicht. Zijn eerste roman verscheen in 2010: ‘Lytse Histoarje fan Langst’. Zie ook www.benniehuisman.nl

'...leafdes, dy't we oait yn ús talitten ha,
se doarmje noch lang yn ús om...'

Dizze rigels komme út in lietsje fan de nije foarstelling fan Bennie Huisman:

'Thús' - of - 'hoe moatte wy libje?'

In foarstelling oer deselde tema's as de tagelyk útkommem roman Sanfirdo.
Mar de sjonger en de poadiumferteller litte der krekt even in oar ljocht op skine.

Dat bart mei tal fan nije lietsjes en mei ferhalen oer it sykjen nei in 'thús'.
En oer it sykjen nei antwurden op de fraach, dy't ús allegear dwaande hâldt:

'...hoe moatte wy libje..?'