Cultureel Historisch Centrum De Schierstins

Contact Info

Stichting 'De Schierstins'

Stichting 'De Schierstins'

Doelstelling
De doelstelling van de stichting zoals opgenomen in haar statuten luidt: 'De stichting heeft tot doel het beheren en exploiteren -zonder oogmerk van het maken van winst- van de aan de gemeente Dantumadiel in eigendom toebehorende Schierstins, plaatselijk bekend Haadstrjitte nummer 1 te Feanwâlden met bijbehorende tuin en paden voor zover deze zich bevinden binnen de omringende gracht,- een en ander ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende culturele doeleinden, waaronder concerten, toneel-, en cabaretuitvoeringen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen van schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen, etcetera, alsmede een bezoekerscentrum, een permanente expositie en de exploitatie ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen'.

Statuten stichting
Statuten

Beleidsplan
Beleidsplan 2017-2022

Financiële en culturele jaarverslagen
Financieel jaarverslag 2022 en Cultureel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
en Cultureel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020 en Cultureel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019 en Cultureel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018 en Cultureel jaarverslag 2018

ANBI
Sinds 1 januari 2013 staat Stichting De Schierstins bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI. Deze afkorting staat voor algemeen nut beogende instelling. Mensen die een schenking, donatie of gift willen geven aan een ANBI of een ANBI willen laten delen in een erfenis, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

In verband met onze status als ANBI instelling het volgende:

  • Het Bestuur ontvangt geen salaris of andere beloningen.
  • Onze cultureel medewerker valt onder de CAO Sociaal Werkwelzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.


Contactgegevens
Stichting De Schierstins
Haadstrjitte 1
9269 SW Feanwâlden

Telefoon: 0511-472937 (tijdelijk 0511 47 71 91)
E-mail: info@schierstins.nl

RSIN/fiscaal nummer: 0087.16.730

Bestuur Stichting De Schierstins:

Trynke Dag Voorzitter
Maarten Bark Secretaris
Tjipke de Vries Penningmeester
Annie Klink Vice voorzitter
Cobi Vellinga Lid
   
   

Voor het bestuur geldt ook vele handen maken licht werk.
Graag wil het bestuur uitbreiding. Met name de vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.

Programmacommissie

  • Baukje Scheppink
  • Jaap van der Boon
  • Cobi Vellinga
  • Durk Overal

Cultureel medewerker/beheerder

  • Jaap van der Boon